ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

นายศุภชัย   เหลืองจันทึก

ประธานสภา

061-254-7389

นายสุชาติ  ศรีไชยพันธ์

รองประธานสภา

087-047-0600

นายผจญ  ดาวกระจาย

สมาชิก อบต. หมู่ 4

088-360-9594

 

นายพงษ์มิตร  พลจันทึก

สมาชิก อบต. หมู่ 4

061-929-6996

นายดุสิต  เพียสุนา

สมาชิก อบต. หมู่ 6

089-864-2216

 

น.ส.อนงค์รักษ์  ภักดีศรี

สมาชิก อบต. หมู่ 6

088-374-4823

นายภิรมณ์  เหมวรานนท์

สมาชิก อบต. หมู่ 7

087-254-6175

 

นายเชิน  มีสูงเนิน

สมาชิก อบต. หมู่ 7

093-494-8943

นายบุญล้อม  คงมนต์

สมาชิก อบต. หมู่ 8

080-735-1390

 

นายวัชรพงษ์  มงคลนวกุล

สมาชิก อบต. หมู่ 8

080-736-0959

นายสมบูรณ์  พัดไธสง

สมาชิก อบต. หมู่ 10

082-130-5708

 

น.ส.รุ่งนภา  รูปงาม

สมาชิก อบต. หมู่ 10

086-244-1609

นายบุญส่ง  นอขุนทด

สมาชิก อบต. หมู่ 11

081-063-7729

 

นายสมนึก  หนูไพล

สมาชิก อบต. หมู่ 11

086-023-2825

นายขวัญชัย  แก่นสูงเนิน

สมาชิก อบต. หมู่ 12

087-806-6957

 

นางอำไพ  ขอน้อมกลาง

สมาชิก อบต. หมู่ 12

093-530-2182

นายพงศ์ปณต  กกสูงเนิน

สมาชิก อบต. หมู่ 13

062-260-3685

 

น.ส.ชุติกาญจน์  ดาวกระจาย

สมาชิก อบต. หมู่ 13

080-166-1922

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.018856