ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

กองคลัง

นางสาวรัชนี  นรเหมันต์

ผู้อำนวยการกองกลัง

 

นางสาวจารุวณี  เกินขุนทด

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

นายชาญกิจ  พลจันทึก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางนงนุช  พลจันทึก

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางกาญจนา  สิทธิขุนทด

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวอังสนา  ช่างประดิษฐ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวมณชยา  บุรีรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.010096