ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

กองคลัง

นางสาวรัชนี  นรเหมันต์

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางสาวจารุวณี  เกินขุนทด

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 

นางสาวิริญญา  เจือจันทึก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ไปปฎิบัติหน้าที่่ช่วยงานกองช่าง)

 

นางสาวอรสา  แจ่มจันทร์ 

นักวิชาการคลังชำนาญการ

 

นายชาญกิจ  พลจันทึก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางกาญจนา  สิทธิขุนทด

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวอังสนา  ช่างประดิษฐ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

   นายอุทัย  สุขดี      

คนงานเก็บค่าขยะมูลฝอย  

นางสาวมณชยา  บุรีรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006336