ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

กองการศึกษา

นางสาววงเดือน  เนินไธสง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

นางสาวจารุวรรณ   พลพัฒนา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางพรณารินทร์  มั่งสูงเนิน

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจริยา  พลพัฒนา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางลำพึง  เหล็กลอย

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวผ่องศรี  ลี้เส็ง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวบัวลา  ศรีจันทึก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรสจรินทร์  สูนขุนทด

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจิตรา  เข็มโคกกรวด

ผู้ดูแลเด็ก

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.016085