ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

ข้าราชการประจำ

 

นายเจษฐพล  ทุ่งกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

นางสาววงเดือน  เนินไธสง

 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

นายไชยรงค์  จำปา

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวรัชนี  นรเหมันต์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชาติชาย  รัตนสงคราม

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาววงเดือน  เนินไธสง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.010038