ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

สำนักปลัด

นายไชยรงค์  จำปา

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวพิมพ์นิภา  พรานสูงเนิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางธนัตดา  ทีจันทึก

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวนิรชา  ดาวกระจาย

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวดวงใจ  เชยชม

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวศิรินันนท์  บุญกระโทก

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเขมิกา  ลิขิตสกุลชร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปนัดดา  เบี้ยสองดวง

ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวรวุฒิ  ตนโคกสูง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายวรวิทย์  เกิดสุวรรณ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวสิริญาพร  นิยมการ

ผุ้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายจิระศักดิ์  แสงธงไชย

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

  นายมิน  ธงอาษา     

คนงานประจำรถขยะ  

นายทัศนะ  แย้มยิ้ม

คนงานประจำรถขยะ

   นายสมบัติ  ทองงาม

    พนักงานขับรถยนต์

 นายประสงค์  แดงจันทึก

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

   นายธีระ  ดอกพุทธา

   คนงานประจำรถขยะ

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.012433