ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

สำนักปลัด

นายไชยรงค์  จำปา

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวพิมพ์นิภา  พรานสูงเนิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางธนัตดา  ทีจันทึก

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวนิรชา  ดาวกระจาย

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศิรินันนท์  บุญกระโทก

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวดวงใจ  เชยชม

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวเขมิกา  ลิขิตสกุลชร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปนัดดา  เบี้ยสองดวง

ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผุ้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายจิระศักดิ์  แสงธงไชย

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

  นายมิน  ธงอาษา     

คนงานประจำรถขยะ  

   นายอุทัย  สุขดี      

คนงานประจำรถขยะ  

   นายสมบัติ  ทองงาม

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายประสงค์  แดงจันทึก

  คนงานประจำรถขยะ

   นายธีระ  ดอกพุทธา

   คนงานประจำรถขยะ

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.018330