ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2563 A การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่างๆ A ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 A แจ้งกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ และการชำระภาษี ประจำปี 2562 A กำหนดการชำระภาษี ประกาศเรื่องการสำรวจข้อมูล อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ป้าย ตามโครงการสำรวจข้อมูลในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และ ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 ประกาศ เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งแยู่ในเขต อบต.อันจะต้องเสียภาษีประจำปี 2558 ไปรับแบบพิมพ์และกรอก ประกาศ เรื่อง ให้ผู้ประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ ในเขต อบต.มิตรภาพ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 255
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.028067